Pohľad na medailérsku tvorbu sochára a pedagóga Rudolfa Pribiša

Týmto príspevkom chceme si uctiť život a dielo nášho uznávaného sochára, medailéra a pedagóga Rudolfa Pribiša pri príležitosti stopiateho výročia od jeho narodenia. V krátkosti sa zmienime o jeho živote a hľadaní cesty k umeniu, ktoré potom dominovalo v jeho žití. Počas štúdia na Akadémii výtvarných umení v Prahe ho výrazne ovplyvnil profesor Otakar Španiel, čo sa potom zvlášť odrazilo v jeho medailérskej tvorbe, z ktorej tu prezentujeme niektoré ukážky. Jeho medaily, z ktorých značná časť je venovaná niektorým naším vysokým školám, sú ozaj skvostom a plnia dôstojným spôsobom účel, ktorému mali slúžiť. Ako pedagóg odovzdával svoje umelecké a praktické poznatky súvisiace s reliéfnou tvorbou svojim študentom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolventi jeho ateliéru si ho poctili pri nedožitom stom výročí jeho narodenín výstavou v roku 2013 v Kremnici, čím mu vzdali vďaku a úctu k jeho tvorbe, ale aj k tomu, čo od neho získali pre svoju umelecké napredovanie a smerovanie v reliéfnej tvorbe.

Pohľad na medailérsku tvorbu sochára a pedagóga Rudolfa Pribiša

Postrehy z jeho života a tvorby

Rudolf Pribiš sa narodil 19. marca 1913 v rodine pernikárskeho majstra, ktorá žila v mestečku Rajec pokojným a usporiadaným životom. Po základnej škole, ktorú absolvoval v svojom rodnom mestečku, nasledovalo štúdium na gymnáziu v Trenčíne, kde sa uňho prejavil vzťah k poznaniu, tvorbe a umeniu.

Jeho cesta k umeniu bola kľukatá, ale v konečnom dôsledku úspešná. Už počas gymnaziálneho štúdia v Trenčíne v rokoch 1924 – 31 sa paralelne venoval medovnikárstvu, v ktorom získal aj učňovský list. Po ukončení reálneho gymnázia začal študovať medicínu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ale jeho túžba po umení ho viedla k rozhodnutiu zanechať toto štúdium a odisť do Prahy v roku 1934.

Tu na ČVUT Praha a na Akadémii výtvarných umení v Prahe absolvoval základy sochárskej a medailérskej školy pod vedením špičkových pedagógov, z ktorých výrazne ho ovplyvnil Otakar Španiel. Pre povinnosti s vojenskou prezenčnou službou musel v roku 1937 prerušiť štúdium a vrátiť sa do Bratislavy. Po jej absolvovaní v roku 1939 pracoval jeden rok na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V rokoch 1940 – 1945 našiel si ateliér a ako slobodný umelec sa venoval komornej plastike. Patril k najmladším sochárom Generácie 1909. V roku 1945 bol spoluzakladateľom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta a naďalej pôsobil ako slobodný umelec. V sochárstve nadväzoval na modernú impresionistickú tradíciu, ale jeho snahou bolo aj využitie a zhodnotenie princípov antiky a klasicizmu v reliéfnej forme.

Získané poznatky svojej tvorby sa rozhodol odovzdávať pri výchove mladších generácií, čo ho viedlo na nové pôsobisko a tým sa stala Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. Tu nastúpil roku 1950 ako odborný asistent, ale v roku 1952 sa už stal docentom a o šesť rokov neskoršie profesorom. Pedagogická práca a jeho umelecké ambície mu otvárali cestu k novým obzorom, ktoré dokázal realizovať ako rektor tejto inštitúcie v dvoch funkčných obdobiach, a to v rokoch 1963 – 68 a 1971 – 74 ( Mihálik, 1974).

Pokiaľ ide o jeho dielo možno ho rozdeliť na tri časti. Prvá časť je zameraná na komorné plastiky, ktoré realizoval v prvej polovici 40. rokoch , druhou sú monumentálne pomníkové diela a treťou reliéfne práce od veľkých reliéfov spojených s architektúrou až po medaily. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych a samostatných výstav výtvarného umenia doma i v zahraničí (Haimann, 2006), kde jeho práce boli vysoko cenené po umeleckej stránke. Po krátkom zhodnotení života a diela Rudolfa Pribiša možno konštatovať, že patrí medzi významných slovenských sochárov a medailérov 20. storočia. Jeho plodný život sa ukončil 3. 7. 1984 v Bratislave, kde na cintoríne odpočíva večným spánkom.

Výber z jeho medailérskej tvorby

Zhoda náhod spôsobila to, že dvaja naši poprední sochári a medailéri v rovnakom období študovali na Akadémii výtvarných umení v Prahe a výrazne boli usmernení v svojom umeleckom dianí školou profesora Otakara Španiela. Andrej Peter výrazne ovplyvnil úroveň medailérskej tvorby v samotnej mincovni v Kremnici a Rudolf Pribiš svojou tvorbou a odovzdávaním poznatkov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako medailér sa Rudolf Pribiš zapísal do dejín našej vizuálnej kultúry realizáciami vysokoškolských medailí pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, Vysokú školu múzických umení v Bratislave, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysokú školu dopravnú v Žiline, ale aj s iným zameraním. Po počiatočnom dramaticky komponovanom a modelovanom sochárskom artefakte sa prepracoval na názorové pozície novoklasicistickej racionálnej sochárskej skladby, v ktorej si vypracoval charakteristickú výrazovú skratku v reliéfnej i medailérskej tvorbe. V ďalšej časti prezentujeme výber jeho medailérskych skvostov.

Poznámka: Pri popise medailí sú použité tieto skratky - vysvetlivky: a. – averz, r. – reverz, j. – jednostranná, B – bronz, T – tombak, pAg – postriebrená, Ag – strieborná, pAu – pozlátená, paB – patinovaný bronz, paT – patinovaný tombak, Ø – priemer.

Popis medailí a ich zobrazenie

1. Medaila Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Výrobca Mincovňa Kremnica 1959. Medailér: Rudolf Pribiš. Medaila: a., r., paT, Ø 67 mm. Medaila bola razená na počesť otvorenia tejto vysokoškolskej inštitúcie pri príležitosti jej 10 ročného trvania.

VŠVU 1949VŠVU 1949

2. Medaila Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Výrobca Mincovňa Kremnica 1964. Medailér: Rudolf Pribiš. Medaila: a., r., paT, Ø 70 mm (obr. 2). Medaila bola razená na počesť otvorenia tejto vysokoškolskej inštitúcie pri príležitosti jej 15 ročného trvania.

VŠMU 1949VŠMU

3. Medaila Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika. Výrobca Mincovňa Kremnica 1974. Medailér: Rudolf Pribiš. Medaila: a., r., paT, Ø 68 mm.

Právnická fakulta Univerzity P. J. ŠafárikaPrávnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika

4. Medaila Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 25. výročie založenia. Výrobca Mincovňa Kremnica 1984. Medailér: Rudolf Pribiš. Medaila: a., r., paT, Ø 87 x 60 mm.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, KošiceUniverzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

5. Medaila Vysokej školy dopravnej v Žiline. Výrobca Mincovňa Kremnica 1967. Medailér: Rudolf Pribiš. Medaila a., r., paT, Ø 70 mm (obr. 8). Medaila bola razená dodatočne na počesť jej premenovania v roku 1962 na VŠD v Žiline.

Vysoká Škola Dopravy a Spojov, Žilina 1962Vysoká Škola Dopravy a Spojov, Žilina 1962

6. Medaila Vojenskej fakulty Vysokej školy dopravnej v Žiline. Výrobca Mincovňa Kremnica 1969. Medailér: Rudolf Pribiš. Medaila a., r., paT, Ø 70 mm.

Vojenská Fakulta VŠDS Žilina 1962Vojenská Fakulta VŠDS Žilina 1962

Vo svojej medailérskej tvorbe sa venoval predovšetkým problematike súvisiacej so školstvom, vedou, výskumom a umením, ale aj pamiatke SNP, oslobodenia a pod. Okrem medailí vytvoril pre uvedené vysoké školy aj insígnie, ktoré sú obdobne spracované na vysokej umeleckej úrovní (Haimann, 2006). Je zaujímavé to, že pre potreby Slovenskej akadémie vied v Bratislave vytvoril medaily v spolupráci so svojim spolužiakom Andrejom Petrom, s ktorým si rozumeli ľudsky, ale aj umelecky.

NBS – Múzeum minci a medailí Kremnica a Združenie medailérov Slovenska realizovali na jeho počesť v roku 2013 výstavu „Žiaci profesora Rudolfa Pribiša k 100. výročiu narodenia. Súčasťou výstavy bola aj memoriálna expozícia jeho diel, kde výrazné zastúpenie mala medailérska tvorba. Týmto podujatím vzdali poctu svojmu pedagógovi, jednej zo zakladateľských osobností Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Záver

V našom príspevku venujeme pozornosť predovšetkým jeho medailérskej tvorbe, ktorej položil nové základy a jeho pričinením vyrástla aj rada popredných slovenských medailérov, ktorí postupne posúvajú medailérsku tvorbu na ešte vyššiu úroveň, a to aj vďaka slobodným umeleckým pohľadom, ale aj novým technickým a technologickým možnostiam našej mincovní v Kremnici. Nakoľko Rudolf Pribiš bol aj sochárom, tak aspoň niekoľkými slovami sa vyjadríme aj k tejto jeho tvorbe. Po počiatočnom dramaticky komponovanom a modelovanom sochárskom artefakte sa prepracoval k novoklasicistickej racionálnej sochárskej tvorbe, ktorú neskôr uplatňoval v reliéfnej i medailérskej tvorbe. Slovenské sochárstvo po druhej svetovej vojne obohatil o schopnosť výtvarne kódovať do reliéfnej sústavy dôležité historické udalosti, napríklad v pomníku SNP pre Prievidzu, na vonkajších i vnútorných dverách obradnej siene na Slavíne, v reliéfe pre nádvorie Múzea SNR 1848 na Myjave a v iných sochárskych dielach. Okrem vlastnej tvorby je treba mať na pamäti, že výrazne sa podieľal na rozvoji a napredovaní nášho umeleckého školstva.

Autor: Ing. Jozef Slavkovský, CSc., Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Košice a Dejepisný spolok v Košiciach.

Diskusia

(0 komentárov)

Pridajte sa k nám...

Facebook  Instagram  youtube

 

Pamätné mince spolkovej a rakúskej meny

Pamätné mince spolkovej a rakúskej meny V čase platnosti spolkovej a rakúskej meny (1857-1892) sa pri rozličných príležitostiach vydávali pamätné mince s obrazom a nápismi pripomínajúcich príslušnú udalosť.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Medailérska tvorba Mariána Polonského

Medailérska tvorba Mariána Polonského Marián Polonský sa narodil 23. augusta 1943 v obci Hubina, ktorá patrí do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Jeho otec bol učiteľom a správcom viactriednej školy a mamka sa starala o rodinné prostredie a výchovu deti.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Andrej Peter - medailér

Andrej Peter - medailér Andrej Peter sa narodil 13. novembra 1912 obci Palanok pri Mukačeve. Jeho umelecké medailérskej vlohy sa začali formovať už na štátnej umelecko priemyselnej škole Jablonci nad Nisou, na ktorej predtým študoval a jeho profesor Otakar Španiel. Túto školu Úspešne absolvoval v roku 1933. Potom pokračoval štúdia na akadémii výtvarných umení v Prahe v rokoch 1934 až 37 odvedení O. Španiela.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Karol Róbert z Anjou (1308-1342) - florén, prvá uhorská zlatá minca

Karol Róbert z Anjou (1308-1342) - florén, prvá uhorská zlatá minca Uhorská vysoká šľachta si na synode v Pešti zvolila 27. 11. 1308 Karola Róberta z Anjou za uhorského kráľa. Karolovo panovanie bolo v dejinách stredovekého uhorského štátu významným medzníkom. Ako príslušník neapolskej dynastie si v domácom prostredí zvykol na politicky centralizovaný štát s dobrými financiami. V Uhorsku ho čakala neľahká úloha stabilizovať politické a hospodárske pomery rozvrátené dvadsaťročím bojov o moc.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Pohľad na medailérsku tvorbu sochára a pedagóga Rudolfa Pribiša

Pohľad na medailérsku tvorbu sochára a pedagóga Rudolfa Pribiša Týmto príspevkom chceme si uctiť život a dielo nášho uznávaného sochára, medailéra a pedagóga Rudolfa Pribiša pri príležitosti stopiateho výročia od jeho narodenia. V krátkosti sa zmienime o jeho živote a hľadaní cesty k umeniu, ktoré potom dominovalo v jeho žití. Počas štúdia na Akadémii výtvarných umení v Prahe ho výrazne ovplyvnil profesor Otakar Španiel, čo sa potom zvlášť odrazilo v jeho medailérskej tvorbe, z ktorej tu prezentujeme niektoré ukážky. Jeho medaily, z ktorých značná časť je venovaná niektorým naším vysokým školám, sú ozaj skvostom a plnia dôstojným spôsobom účel, ktorému mali slúžiť. Ako pedagóg odovzdával svoje umelecké a praktické poznatky súvisiace s reliéfnou tvorbou svojim študentom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolventi jeho ateliéru si ho poctili pri nedožitom stom výročí jeho narodenín výstavou v roku 2013 v Kremnici, čím mu vzdali vďaku a úctu k jeho tvorbe, ale aj k tomu, čo od neho získali pre svoju umelecké napredovanie a smerovanie v reliéfnej tvorbe.

Čítajte viac... Komentáre: 0

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako aj ďalšie informácie nájdete na stránke Zásady spracovania osobných údajov.