Numizmatické zaujímavosti spojené s našou najstaršou univerzitou Academiou Istropolitanou

Počet zobrazení 5053

V roku 2015 sme si pripomenuli 550. výročie od začatia vybavovania súhlasu potrebného na otvorenie univerzity v Bratislave na popud panovníka Uhorska Mateja Korvína. V období 15. storočia bolo možné založiť univerzitu len s výslovným pápežovým povolením, takže s problematikou jej prípravy podľa vzoru univerzity v Bologni bol poverený ostrihomský arcibiskup J. Vitéz.

Numizmatické zaujímavosti spojené s našou najstaršou univerzitou Academiou Istropolitanou

Vlastné otvorenie univerzity Academia Istropolitana sa uskutočnilo až v roku 1467 a jej cieľom bolo výraznejšie ovplyvniť výchovu a vzdelanie uhorskej inteligencie (http://www.acadistr.sk/). Túto skutočnosť si pripomíname v roku 2017, a to pamätnou mincou v hodnote 2 eurá, ktorá nás bude prezentovať v celej eurozóne, čiže v tých štátoch Európskej únie, ktoré používajú spoločnú menu.

     Tu je potrebné zdôrazniť, že to sa realizovalo nadväzne po objavení kníhtlače. Okolo roku 1450, keď Johann Gutenberg zaviedol v Európe kníhtlač nastal výrazný posun v komunikácii.. Tlačené slovo všetko zmenilo. Stalo sa prvým masovým médiom. Knihy výrazne menili gramotnosť ľudí, čo následne malo obrovský vplyv na proces vzdelávania a zmenu sociálnej štruktúry spoločnosti. V tomto období renesancie sa začína rozvíjať aj medailérstvo v Taliansku a za jeho zakladateľa je považovaný maliar Vittore Pisano. Do Uhorska sa dostalo tiež za vlády Mateja Korvína.
     V predkladanom príspevku máme záujem oboznámiť čitateľov s charakterom dobí Mateja Korvína, jeho výrazným podielom na založení Academie Istropolitany, ale aj  numizmatickými artefaktmi, ktoré sa dotýkajú priamo týchto skutočnosti. Pamätné mince a medaily nám zobrazujú konkrétne dejinné udalosti a zároveň plnia úlohu miniatúrneho umeleckého diela realizovaného v kove.

Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky

     Bratislavu v historickom vývoji poznáme pod latinským názvom Posonium alebo Istropolis, nemeckým ako Pressburg a maďarským Pozsony. Bratislava, hlavné mesto Slovenska, leží na oboch brehoch Dunaja na južnom úpätí Malých Karpát, ktoré prechádza do Podunajskej nížiny na juhovýchode a Záhorskej nížiny na severozápade. Bratislava počas dejinného vývoja patrila medzi popredné stredoeurópske mestá a zohrávala významnú úlohu aj počas obdobia habsburskej monarchie (Husovská a kol.,2000). http://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava

     Za panovania kráľa Mateja Korvína patrila Bratislava k najbohatším mestám Uhorska. Po bitke s Turkami pri Moháči v roku 1526 Bratislava sa stáva aj hlavným mestom Uhorska a v rokoch 1563 – 1830 bola aj korunovačným mestom. V meste sa usadil aj prímas krajiny, ostrihomský arcibiskup a Kráľovská uhorská komora. Vďaka týmto okolnostiam sa stavali v Bratislave šľachtické paláce, ktoré zmenili obraz vnútorného mesta. Prestavba hradu a mnohé veľké barokové a kláštorné kostoly a iné stavby v 18. až 20. storočí zmenili podstatne Bratislavu. Jej najzaujímavejšia časť Staré mesto, bola v roku 1954 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Dominantou mesta je hradný areál, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Z ďalších pamiatok, ktoré viac alebo menej súvisia s dobou Mateja Korvína je potrebné spomenúť Dóm sv. Martina, Mestskú radnicu, budovu Academie Istropolitany na Ventúrskej ulici a komplex gotických stavieb z 15. storočia.

Charakter doby Mateja Korvína a založenia univerzity

     Matej Korvín alebo Matej Huňady sa narodil 23. februára 1440 v Kluži v rodine vojvodcu a gubernátora Uhorska Jána Huňadyho (http://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_I.). Na svoju dobu dostal vynikajúce jazykové vzdelanie, ale aj fyzickú bojovú prípravu. Po zložitých ťažkostiach a obvineniach bol v roku 1457 internovaný v Prahe. Po smrti Ladislava Pohrobka sa dostal na dvor Juraja z Poděbrad, ktorý ho po zvolení za uhorského kráľa v roku 1458 prepustil za výkupné. Po príchode do Uhorska sa rázne ujal vlády a začalo sa to bojom proti bratríkom, ktorých porazil pri Blatnom Potoku. Napriek tejto porážke ostali na Gemeri, Spiši a Záhorí bratrícke vojska, ktoré po návrate Jána Jiskru z Brandýsa začiatkom roka 1460 vyvolali nové boje na Gemeri a na iných miestach. Tento problém sa vyriešil konečne v roku 1462, keď sa Matej Korvín pokonal s Fridrichom Habsburským. V rokoch 1463 – 1468 úspešne bojoval s Turkami a nadväzne s Jurajom z Poděbrad a Vladislavom II. Hlavnou oporou Matejovej vnútornej politiky bola stredná šľachta. Keď sa krajina koncom šesťdesiatych rokov skonsolidovala, pristúpil Matej k budovaniu ústredných inštitúcií a k finančným reformám. Počas jeho vládnutia, keď došlo k uvedeným zmenám, nastal aj ekonomický a kultúrny rozkvet krajiny, čo mu umožnilo vydržiavať pompézny kráľovský dvor a podnikať úspešné vojenské výboje (Tibenský a kol., 1971).

     K rozvoju vzdelanosti počas jeho vlády výrazne prispela jeho manželka Beatrix Aragónska, dcéra neapolského kráľa. Manželia boli veľmi vzdelaní a vzdelanosť aj podporovali. Do krajiny pozývali zahraničných, najmä talianskych umelcov, staviteľov a učencov. Za jeho vlády vzrástol význam slovenských miest a  nastal ich kultúrny rozkvet. Prejavilo sa to zvlášť na neskorogotickom umení, čo prezentujú dóm sv. Martina v Bratislave, dóm sv. Alžbety v Košiciach, diela majstra Pavla z Levoče a iné. Z toho vyplýva, že do uhorského kráľovstva za vlády Mateja Korvína prenikali myšlienky  humanizmu a renesancie. Pokiaľ ide o pokrok na polí vzdelania, kráľ Matej Korvín sa pričinil svojou žiadosťou v roku 1465 u pápeža Pavla II. o súhlas pre vznik univerzity Academia Istropolitana (z gr. Istre – Dunaj a polis – mesto) v Bratislave, ale jej otvorenie sa uskutočnilo až v roku 1467. V tej dobe to bola jediná univerzita v Uhorsku. Academia Istropolitana mala štyri fakulty, ako bolo v tej dobe obvyklé. Poskytovala humanistické, teologické učenie, plus vzdelanie v prírodných vedách. Sto rokov pred Galileim sa tu prednášalo o tom, že Zem možno krúži okolo Slnka a nie opačne ako sa vtedy všeobecne verilo. Na univerzite pôsobili humanistickí učenci z Talianska, Rakúska a domáci. Veľkou škodou bolo to, že po smrti Mateja Korvína v roku 1490 univerzita zaniká. Napriek jej pomerne krátkej histórii v Bratislave zanechala veľkú stopu, ktorú si vieme oceniť aj v súčasnosti, čo sa odrazilo po nežnej revolúcii, keď došlo k jej obnove v roku 1990.

Pamätné mince a medaily venované Bratislave a  výročiam Academie Isropolitany

     Medzi významné historické pramene zachytávajúce konkrétne udalosti patria tiež pamätné mince. Tieto razené kovové artefakty v svojej dobe plnili v malej miere funkciu platidla, ale predovšetkým mali zberateľský význam, pretože pripomínali v našom historickom vývoji významné udalosti a výročia. Poukazujú svojou umeleckou formou na historické skutočnosti, ale odzrkadľujú aj stav mincovníctva, ktoré vďaka kremnickej mincovni má u nás dlhodobú tradíciu. Kremnická mincovňa vďaka panovníkovi Matejovi Korvínovi sa preslávila vo svete aj razením medailí a tu prezentujeme dve dotýkajúce sa mesta Bratislavy a jej súčasnej našej dominantnej Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je určitou pokračovateľkou Academie Istropilitaný.

Popis pamätnej mince mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislavy

     Československá banka v Prahe, v rámci svojho emisného plánu na rok 1986, nechala vyraziť pamätnú mincu v hodnote 50 Kčs, ktorá bola venovaná Bratislave ako mestskej pamiatkovej rezervácie (obr. 1).

50 Kčs 1986 Bratislava

Obr. 1

     Údaje o minci: nominálna hodnota 50 Kčs, materiál Ag 500/1000, hmotnosť 7 g, priemer 27 mm, autor návrhu Jarmila Truhlíková - Spěvaková, výrobca Mincovňa Kremnica (Novotný, 2010).

     Na líci mince je v spodnej časti symetrický nápis v troch riadkoch ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA a pod nim je rok vydania mince 1986. Nad tým vo vertikálnej osi je umiestnený štátny znak a na úrovní jeho spodnej časti je uvedená hodnota mince 50 na ľavej a Kčs na pravej strane.

     Na rube mince je kompozícia vytvorená z významných architektonických pamiatok mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislavy, ktorej dominanty tvoria hrad s hradbami a v popredí na pravej stane je to mestská veža. V ľavej spodnej časti je nápis BRATISLAVA. Signatúra autora mince je v jej spodnej časti v pravo od veže.

Popis pamätnej mince Academia Istropolitana

     Československá banka v Prahe, v rámci svojho emisného plánu na rok 1967, nechala vyraziť pamätnú mincu v hodnote 10 Kčs, ktorá bola venovaná k päťstému výročiu založenia Academie Istropolitany (obr. 2).

10 Kčs 1967 - Akadémia Istropolitana

Obr. 2.

     Údaje o minci: nominálna hodnota 10 Kčs, materiál Ag 500/1000, hmotnosť 12 g, priemer 30 mm, autor návrhu Zdeněk Kolářský, výrobca Mincovňa Kremnica (Novotný, 2010).

     Na líci mince po jej obvode je kruhový nápis ČESKOSLOVENSK8 SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA v spodnej časti s označením jej hodnoty 10. Nad tým v spodnej časti sú vlny, ktoré prezentujú rieku Dunaj a nad tým sú tri kopce so siluetou hradu. Vo vertikálnej osi nad kopcami je umiestnený štátny znak.

     Na rube mince je kompozícia prezentujúca historickú budovu akadémie a  pečať mesta, ktorá je umiestnená v ľavej spodnej časti a z jednej tretiny zasahuje do budovy. V pravej časti nad a pod budovou akadémie je uvedený rok vzniku Akademie Istropolitany – hore a rok 500. výročia – dole. Po obvode je nápis, a to vo vrchnej časti ACADEMIA a v spodnej časti ISTROPOLITANA. Signatúra autora mince KOLÁŘSKÝ, je v ľavej spodnej časti pod budovou (Haimann, 2006).

Popis pamätnej 2 euro mince Univerzita Istropolitana

     Národná banka Slovenska, v rámci svojho emisného plánu na rok 2017 dáva do obehu pamätnú mincu v hodnote 2 eurá k 550. výročiu začatia činnosti Univerzity Istropolitany, ktorej autorkou návrhu národnej strany pamätnej mince je Mária Poldaufová (obr. 3).

2€ Univerzita Istropolitana

Obr. 3
     Ústredným motívom národnej strany pamätnej mince 2 eurá sú sediace postavy učiteľa a dvoch študentov. V pozadí výjavu je v náznaku zobrazený charakteristický výsek fasády historickej budovy v Bratislave, ktorá bola sídlom univerzity. Kompozíciu v ľavej hornej časti mincového poľa dotvára malý medailón zakladateľa univerzity, panovníka Mateja Korvína a v jeho hornej časti je uvedený rok začatia výučby 1467. Po obvode je nápis UNIVERZITA ISROPOLITANA a v spodnej časti je v dvoch riadkoch nápis SLOVENSKO 2017. Pri tejto príležitosti Mincovňa Kremnica vydáva pre numizmatikov Zberateľskú kartu s 2-eurovou pamätnou mincou Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti (obr. 4).

2 € coincard averz2 € coincard reverz

Obr. 4
     Na averze zberateľskej karty je v ľavej časti zobrazená budova Academie Istropolitany a v prvej časti vlastný averz pamätnej mince. Pod ním je nápis 550. výročie začatia činnosti (aj v angličtine) Universitas Istropolitana. Nad averzom mince je nápis 2 EURO 2017 a štátny znak Slovenskej republiky. Na reverznej strane zberateľskej karty je vľavo podobizeň kráľa Mateja Korvína s latinským nápisom MATIAS REX HUNGARIAE a reverzom pamätnej mince (ako obr. 3). V spodnej časti sú uvedené údaje o minci a karte. V pravej časti reverzu karty je uvedený text v slovenčine a angličtine, ktorý objasňuje význam tohto výročia starodávnej univerzity pôsobiacej v Bratislave v druhej polovici 15. storočia.

Popis medailí venovaných súčasnej Bratislave a pamiatke Academie Istropolitany

     Ako sme uviedli vyššie s Bratislavou sa spája bohatá história a výraznejšie sa mení jej ďalší rozvoj a postavenie po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa, keď sa stáva hlavným mestom Slovenska. Po určitom priaznivom vývoji prichádzajú udalosti súvisiace s druhou svetovou vojnou a rozpadom Československa. Nadväzne v roku 1939 vzniká Slovenský štát a po druhej svetovej vojne je to zase ČSR a ČSSR. Nežná revolúcia v novembri 1989 otvorila cestu k vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 a k upevneniu pozície Bratislavy ako ozaj hlavného mesta suverénneho štátu.
     Z medailí, ktoré reprezentujú Bratislavu pre tento účel sme vybrali medailu Ladislava Snopeka, nášho popredného medailéra, ktorý sa výrazne pričinil o napredovanie a zvýšenie úrovne našej medailérskej tvorby (obr. 5).

Bratislava

Obr.5

     Medaila primátora Bratislavy. Výrobca Mincovňa Kremnica 1972. Medailér: L. Snopek. Medaila bola razená na oceňovanie tých, ktorí sa výrazným spôsobom pričinili o rozvoj Bratislavy. Je razená z patinovaného tombaku o priemere 80 mm.
     Na averze je zobrazený pohľad na staré mesto s dominantami hradu, Slavína a kostola sv. Martina, vpravo most SNP. Na reverze v strede je symbolika hradu a okolo neho v dvoch kruhoch je nápis Hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky/ BRATISLAVA. V sodnej časti je signatúra medailéra SNOPEK.
     Pamiatke a propagácii starej Academie Istropolitany, ktorej pokračovateľom, aj keď s veľkým časovým odstupom, je terajšia Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá pri svojom 50. Výročí nechala raziť takúto medailu (obr. 6). Poznamenávame, že táto medaila bola razená ako strieborná a pozlátená o Ø 50 mm a zároveň ako veľká bronzová, postriebrená a pozlátená o Ø 70 mm. Výrobca Mincovňa Kremnica 1968. Medailér: J. Kulich.

Matej Korvín

Obr. 6

     Na averze: reliéf poprsia Komenského v ľavostrannom pohľade, v hornom poli s nápisom po obvode UNIVERSITAS COMENIANA, v dolnom poli I. A. COMENIUS MAGISTER NATIONUM a v ľavej strednej časti text v piatich riadkoch MCM/XIX/BRATI/SLA/VENSIS.
     Na reverze: reliéf postavy panovníka Mateja Korvína v dlhom plášti s korunou, žezlom a jablkom s kruhopisom ACADEMIA ISTROPOLITANA MATHIAS REX, vľavo pod žezlom je mestský znak a vpravo na štvorcovom Štíte letopočet MCDLXV. Tu je aj signovanie autora: KULICH 68.
     Uvedené mince a medaily nám pripomínajú to, že v druhej polovici 15. storočia bola založená Matejom Korvínom univerzita Academia Istropolitana v Bratislave, ale sú aj dôkazom toho, že si to vážime a určitým spôsobom nadväzujeme na starú tradíciu. Zároveň svojim umeleckým stvárnením výrazne a s potrebným citom odzrkadľujú historické míľniky Bratislavy a tejto starodávnej univerzity. Vďaka patrí tým, ktorí sa pričinili o možnosť vzniku týchto umeleckých artefaktov a taktiež ich tvorcom, t. j. naším významným medailérom.

Záver

     Objavenie kníhtlače Johannom Gutenbergom, to malo výrazný vplyv na proces vzdelávania, čo sa odzrkadlilo aj na pomeroch u nás, čiže vtedajšom Uhorsku. V druhej polovici 15. storočia hlavne za vlády Mateja Korvína cítiť nástup humanistických tendencií a vzdelanosti. Na jeho popud dochádza ku krokom vybavovania založenia univerzity v Bratislave, ktorá bola otvorená v roku 1467 pod názvom Academia Istropolitana. Za panovania kráľa Mateja Korvína patrila Bratislava k najbohatším mestám Uhorska, čo malo pozitívny vplyv na jeho rozhodnutie o založení uvedenej univerzity. Veľkou škodou bolo to, že po smrti Mateja Korvína v roku 1590 univerzita zaniká. Za svojho 27 ročného pôsobenia Academia Istropolitana sa výrazne pričinila o rozvoj vzdelanosti tohto regiónu a zanechala za sebou výraznú stopu pre ďalšie generácie.
     Význam Academie Istropolitany a jej sídelného mesta Bratislavy si naša spoločnosť váži a prezentujú to aj tri pamätné mince a dve medaily. Z týchto numizmatických artefaktov sú dve venované Bratislave a štyri výročiam Academie Istropolitany, či Univerzite Istropolitany. Nositeľmi a podávateľmi kultúrneho dedičstva ľudstva boli vždy školy a zvlášť univerzity, ktoré poskytovali vzdelanie na úrovni známych poznatkov a zároveň mali predstavovať záštitu pravdy. V súčasnosti Bratislava, ako hlavné mesto Slovenska, sa stála ozajstným centrom vzdelávania, čo prospieva celej našej spoločnosti a mladej generácii otvára nové možnosti presadiť sa doma aj vo svete, a to predovšetkým v Európskej únii, ktorej je Slovensko aktívnym členom.

Abstrakt

     Bratislava počas svojho historického vývoja zohrávala významnú úlohu v dejinách Uhorska. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR v roku 1918 sa stáva hlavným mestom Slovenska. Vďaka bohatému kultúrnemu dedičstvu patrí k najkrajším mestám Slovenska a jej dominantou je hrad. V tomto meste vznikla aj prvá univerzita na našom území v období panovania Mateja Korvína, a to Academia Istropolitana v roku 1467. V príspevku okrem stručného hodnotenia Bratislavy a doby panovania kráľa Mateja, sú  numizmatickými artefaktmi, a to pamätnými mincami a medailami prezentované tieto skutočnosti. Pamätné mince a medaily nám zobrazujú konkrétne dejinné udalosti a zároveň plnia úlohu miniatúrneho umeleckého diela realizovaného v kove.

Kľúčové slová: Bratislava, univerzita, história, pamätná minca, medaila.

Abstract

     Bratislava during its historical development has played an important role in the history of Hungary. After the break-up of the Austro-Hungarian Empire and the creation of Czechoslovakia in 1918, it has become the capital of Slovakia. Thanks to the rich cultural heritage it is one of the most beautiful towns in Slovakia and its dominant feature is the castle. In this city the first university in our country was founded during the reign of Matthias Corvinus, it was the Academia Istropolitana in 1467. In this paper, except for a brief evaluation of Bratislava and the reign of King Matthias, these facts are presented by numismatic artifacts, namely by commemorative coins and medals. Commemorative coins and medals depict concrete historical events and also fulfil their function as a miniature work of art realized in metal.

Keywords: Bratislava, university, history, commemorative coin, medal.

Literatúra

Haimann, P., 2006: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čecám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505-2005). Nakladatelství Libri, Praha, 582 s.

Husovská, Ľ. a kol., 2000: Slovensko prechádzky storočiami miest a mestečiek. Vydala Príroda a. s., Bratislava, 288 s.
Novotný, V., 2010: Mince Československa 1918-1992. XV. doplněné vydání Hodonín, 104 s.
Slavkovský, J., 2016: Medailérska tvorba reprezentujúca našu národnú vzdelávaciu inštitúciu – Univerzitu Komenského v Bratislave. Manuskript 10 s.
Tibenský, J. a kol., 1971: SLOVENSKO dejiny. Vydavateľstvo Obzor, n. p., Bratislava, s. 287 – 291.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_I.
http://www.acadistr.sk/
http://www.mint.sk/aktuality.php#a1

Autor:
Ing. Jozef Slavkovský, CSc., Dejepisný spolok v Košiciach a Slovenská numizmatická spoločnosť pobočka Košice. e-mail: jozef.slavkovsky@gmail.com

 

Potrebujete poradiť?

Neváhajte nás kontaktovať.
Pracujeme aj cez víkendy.

Odporúčame

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíka
Pokračovať v nákupe Objednať