Späť

Súťaž a vyhraj

Pridané: 10.11.2020 9:00.00

10 November 2020

Súťaž sa začína dňa 10. 11 2020 a končí dňa 10. 12. 2020. Nakúpte v hodnote minimálne 100 € v našom E-shope a vyhrajte jednu z 5.cien. Za každých 100 Eur nákupu získa účastník 1 účasť na žrebovaní.

Súťaž a vyhraj

Súťaž vyžrebovaná

 

1.cena

1. cena 
- 1x 10 € A. Stodola, 150. výročie narodenia. Strieborná zberateľská minca proof. 
- 1x 10 € A. Rudnay, 200. výročie vymenovanie za ostrihomského arcibiskupa. Strieborná zberateľská minca proof.  
- 1x Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič
- 1x Katalóg Macho & Chlapovič - Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

Výherca: Eva H. - Sereď

 

 2.cena    3.cena

2. cena
- 1x Drevená kazeta Slovenská republika 1939 - 1945
- 1x Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič

Výherca:  Alena D. - Kechnec

3. cena
– Drevená kazeta Slovenská republika 1939 - 1945 

Výherca: Milan S. - Prievidza

4. a 5. cena

4. cena – 1x Katalóg Macho & Chlapovič - Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

Výherca: Tomáš B. - Veľký Klíž

5. cena – 1x Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič

Výherca: Leopold G. - Košice

Výhercom gratulujeme!

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Súťaž"
1. Organizátor súťaže
Organizátorom spotrebiteľskej súťaže „Mikulášska súťaž" (ďalej len„Súťaž") je spoločnosť Design-Atelier s r.o., so sídlom Angyalova 461/75, 967 01 Kremnica, IČO 43964303, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 14251/S (ďalej len„Organizátor").

2. Trvanie súťaže
Súťaž sa začína dňa 10. 11 2020 a končí dňa 10. 12. 2020(ďalej len „Doba trvania Súťaže").

3. Účastník
3.1 Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, občan Slovenskej aj Českej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách Súťaže (ďalej len „Účastník").
3.2. Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. osoby pôsobiace ako štatutárne orgány) k Organizátorovi alebo osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

4. Podmienky a priebeh súťaže
4.1 Súťaž prebieha na internetovej adrese https://www.numizmatik.eu.
4.2 Do súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý splní všetky nasledovné podmienky:
a) V rámci doby trvania Súťaže nakúpi v hodnote minimálne 100 € v E-shope, pričom pri nákupe v E-shope je rozhodujúci čas objednania tovaru., pri nákupe v Eshope sa do minimálnej hodnoty nákupu 100€ nezapočítava suma za prípadné poštovné náklady.

5.Výhry
1. cena – Strieborná zberateľská minca proof - 150. výročie narodenia A. Stodolu
- Strieborná zberateľská minca proof - 200. výročie vymenovanie A. Rudnaya za ostrihomského
arcibiskupa
- Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič
- Katalóg Macho & Chlapovič - Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

2. cena – Drevená kazeta Slovenská republika 1939 - 1945
- Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič

3. cena – Drevená kazeta Slovenská republika 1939 - 1945

4. cena – Katalóg Macho & Chlapovič - Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

5. cena – Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič

6. Žrebovanie
6.1 Do žrebovania budú zaradené len riadne prevzaté a zaplatené objednávky ku dňu 10.12.2020
6.2 Za každých 100 Eur nákupu získa účastník 1 účasť na žrebovaní. Napr. Objednávka v hodnote 675 EUR bude zaradená do žrebovania 6-krát.
6.3 Žrebovanie výhercov sa uskutoční 11.12.2020 v sídle Organizátora súťaže náhodným výberom z urny. Vo vzťahu ku každej Výhre sa vyžrebuje jeden výherca.

7. Odovzdanie výhry
7.1 Organizátor upovedomí všetkých Výhercov o ich výhre v Súťaží emailom hneď od uskutočnenia žrebovania.
7.2 Výhercovi bude výhra zaslaná na adresu uvedenú na objednávke.
7.3 Na výhry zo súťaže nevzniká právny nárok.

8. Vylúčenie zo súťaže
8.1 Výherca bude vylúčený zo Súťaže v prípade:
Ak Výherca odstúpi od kúpnej zmluvy na nákup tovar z dôvodu, ktorý nezavinil Organizátor (napr. odstúpenie podľa § 7zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov)

9. Ochrana osobných údajov
9.1 Účastník svojou objednávkou v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") udeľuje Organizátorovi dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, na účely zapojenia sa do Súťaže a odovzdania Výhier. Účastník udeľuje tento súhlas na Dobu trvania Súťaže a 1 mesiaca od ukončenia Doby trvania Súťaže.
9.2 Osobné údaje Účastníka v rozsahu meno a priezvisko môžu byť zverejnené, iba ak získa nejakú Výhru, a to na webovej stránke Organizátora https://www.numizmatik.eu a na sociálnych sieťach Organizátora https://www.facebook.com/numizmatikeu.
9.3 Osobné údaje nebudú sprístupnené do tretích krajín.
9.4 Účastník, ktorý poskytne svoje osobné údaje v súlade s Pravidlami Súťaže, zodpovedá za to, že ním poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník svojou objednávkou potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli vopred pred ich získaním oznámené všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov.
9.5 Organizátor ďalej vyhlasuje a Účastník potvrdzuje, že bol oboznámený o všetkých svojich právach, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane osobných údajov a o možnosti ich využitia.
9.6 Organizátor poučuje účastníkov, že poskytnutie požadovaných osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné.
9.7 Účastník zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
9.8 Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek písomnou žiadosťou doručenou Organizátorovi odvolať. Odvolanie je účinné okamihom doručenia Organizátorovi. Odvolanie súhlasu udeleného na účely účastí v Súťaží ma za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru, ak sa odvolanie súhlasu stane účinné ešte pred odovzdaním Výhry tomuto Účastníkovi.

10. Záverečné ustanovenia
10.1 Zverejnenie Súťaže trvá od 10.11.2020 do 10.12.2020 uverejnením na webovej stránke Organizátora https://www.numizmatik.eu/ , na sociálnych sieťach Organizátora https://www.facebook.com/numizmatikeu /a zaslaním informačných e-mailov registrovaným zákazníkom.
10.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu Súťaž zrušiť alebo zmeniť Pravidlá Súťaže.
10.3 Zverejnené výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
10.4 Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky Účastníka Súťaže súvisiace s Výhrou a jej využitím.
10.5 Účastník berie na vedomie, že nemá nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktoré vynaloží v súvislosti s účasťou v Súťaží a/alebo s Výhrou.
10.6 Vymáhanie výhier je vylúčené.
10.7 Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, Pravidiel Súťaže alebo akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúce stanovisko Organizátora Súťaže.
10.8 Tieto Pravidlá Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Organizátora https://numizmatik.eu/. Tieto Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.11.2020
10.9 Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

V Kremnici dňa 10.11.2020

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako aj ďalšie informácie nájdete na stránke Zásady spracovania osobných údajov.