Späť

Súťaž a vyhraj

Pridané: 10.11.2020 9:00.00

10 November 2020

Súťaž sa začína dňa 10. 11 2020 a končí dňa 10. 12. 2020. Nakúpte v hodnote minimálne 100 € v našom E-shope a vyhrajte jednu z 5.cien. Za každých 100 Eur nákupu získa účastník 1 účasť na žrebovaní.

Súťaž a vyhraj

Súťaž vyžrebovaná

 

1.cena

1. cena 
- 1x 10 € A. Stodola, 150. výročie narodenia. Strieborná zberateľská minca proof. 
- 1x 10 € A. Rudnay, 200. výročie vymenovanie za ostrihomského arcibiskupa. Strieborná zberateľská minca proof.  
- 1x Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič
- 1x Katalóg Macho & Chlapovič - Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

Výherca: Eva H. - Sereď

 

 2.cena    3.cena

2. cena
- 1x Drevená kazeta Slovenská republika 1939 - 1945
- 1x Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič

Výherca:  Alena D. - Kechnec

3. cena
– Drevená kazeta Slovenská republika 1939 - 1945 

Výherca: Milan S. - Prievidza

4. a 5. cena

4. cena – 1x Katalóg Macho & Chlapovič - Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

Výherca: Tomáš B. - Veľký Klíž

5. cena – 1x Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič

Výherca: Leopold G. - Košice

Výhercom gratulujeme!

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Súťaž"
1. Organizátor súťaže
Organizátorom spotrebiteľskej súťaže „Mikulášska súťaž" (ďalej len„Súťaž") je spoločnosť Design-Atelier s r.o., so sídlom Angyalova 461/75, 967 01 Kremnica, IČO 43964303, zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 14251/S (ďalej len„Organizátor").

2. Trvanie súťaže
Súťaž sa začína dňa 10. 11 2020 a končí dňa 10. 12. 2020(ďalej len „Doba trvania Súťaže").

3. Účastník
3.1 Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, občan Slovenskej aj Českej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony a ktorá splní všetky ďalšie podmienky Súťaže stanovené v týchto Pravidlách Súťaže (ďalej len „Účastník").
3.2. Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. osoby pôsobiace ako štatutárne orgány) k Organizátorovi alebo osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

4. Podmienky a priebeh súťaže
4.1 Súťaž prebieha na internetovej adrese https://www.numizmatik.eu.
4.2 Do súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý splní všetky nasledovné podmienky:
a) V rámci doby trvania Súťaže nakúpi v hodnote minimálne 100 € v E-shope, pričom pri nákupe v E-shope je rozhodujúci čas objednania tovaru., pri nákupe v Eshope sa do minimálnej hodnoty nákupu 100€ nezapočítava suma za prípadné poštovné náklady.

5.Výhry
1. cena – Strieborná zberateľská minca proof - 150. výročie narodenia A. Stodolu
- Strieborná zberateľská minca proof - 200. výročie vymenovanie A. Rudnaya za ostrihomského
arcibiskupa
- Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič
- Katalóg Macho & Chlapovič - Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

2. cena – Drevená kazeta Slovenská republika 1939 - 1945
- Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič

3. cena – Drevená kazeta Slovenská republika 1939 - 1945

4. cena – Katalóg Macho & Chlapovič - Bankovky Československa, Českej a Slovenskej republiky 1918 - 2019

5. cena – Katalóg mincí a medailí ČSR, ČR a SR - Macho & Chlapovič

6. Žrebovanie
6.1 Do žrebovania budú zaradené len riadne prevzaté a zaplatené objednávky ku dňu 10.12.2020
6.2 Za každých 100 Eur nákupu získa účastník 1 účasť na žrebovaní. Napr. Objednávka v hodnote 675 EUR bude zaradená do žrebovania 6-krát.
6.3 Žrebovanie výhercov sa uskutoční 11.12.2020 v sídle Organizátora súťaže náhodným výberom z urny. Vo vzťahu ku každej Výhre sa vyžrebuje jeden výherca.

7. Odovzdanie výhry
7.1 Organizátor upovedomí všetkých Výhercov o ich výhre v Súťaží emailom hneď od uskutočnenia žrebovania.
7.2 Výhercovi bude výhra zaslaná na adresu uvedenú na objednávke.
7.3 Na výhry zo súťaže nevzniká právny nárok.

8. Vylúčenie zo súťaže
8.1 Výherca bude vylúčený zo Súťaže v prípade:
Ak Výherca odstúpi od kúpnej zmluvy na nákup tovar z dôvodu, ktorý nezavinil Organizátor (napr. odstúpenie podľa § 7zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov)

9. Ochrana osobných údajov
9.1 Účastník svojou objednávkou v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") udeľuje Organizátorovi dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, na účely zapojenia sa do Súťaže a odovzdania Výhier. Účastník udeľuje tento súhlas na Dobu trvania Súťaže a 1 mesiaca od ukončenia Doby trvania Súťaže.
9.2 Osobné údaje Účastníka v rozsahu meno a priezvisko môžu byť zverejnené, iba ak získa nejakú Výhru, a to na webovej stránke Organizátora https://www.numizmatik.eu a na sociálnych sieťach Organizátora https://www.facebook.com/numizmatikeu.
9.3 Osobné údaje nebudú sprístupnené do tretích krajín.
9.4 Účastník, ktorý poskytne svoje osobné údaje v súlade s Pravidlami Súťaže, zodpovedá za to, že ním poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník svojou objednávkou potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli vopred pred ich získaním oznámené všetky informácie podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov.
9.5 Organizátor ďalej vyhlasuje a Účastník potvrdzuje, že bol oboznámený o všetkých svojich právach, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane osobných údajov a o možnosti ich využitia.
9.6 Organizátor poučuje účastníkov, že poskytnutie požadovaných osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné.
9.7 Účastník zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.
9.8 Účastník má právo svoj súhlas kedykoľvek písomnou žiadosťou doručenou Organizátorovi odvolať. Odvolanie je účinné okamihom doručenia Organizátorovi. Odvolanie súhlasu udeleného na účely účastí v Súťaží ma za následok vylúčenie Účastníka zo Súťaže a stratu nároku na Výhru, ak sa odvolanie súhlasu stane účinné ešte pred odovzdaním Výhry tomuto Účastníkovi.

10. Záverečné ustanovenia
10.1 Zverejnenie Súťaže trvá od 10.11.2020 do 10.12.2020 uverejnením na webovej stránke Organizátora https://www.numizmatik.eu/ , na sociálnych sieťach Organizátora https://www.facebook.com/numizmatikeu /a zaslaním informačných e-mailov registrovaným zákazníkom.
10.2 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu Súťaž zrušiť alebo zmeniť Pravidlá Súťaže.
10.3 Zverejnené výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
10.4 Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky Účastníka Súťaže súvisiace s Výhrou a jej využitím.
10.5 Účastník berie na vedomie, že nemá nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktoré vynaloží v súvislosti s účasťou v Súťaží a/alebo s Výhrou.
10.6 Vymáhanie výhier je vylúčené.
10.7 Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, Pravidiel Súťaže alebo akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži je vždy rozhodujúce stanovisko Organizátora Súťaže.
10.8 Tieto Pravidlá Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Organizátora https://numizmatik.eu/. Tieto Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.11.2020
10.9 Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nesúhlasí s týmito Pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

V Kremnici dňa 10.11.2020

Pridajte sa k nám...

Facebook  Instagram  youtube

 

Medailérska tvorba Mariána Polonského

Medailérska tvorba Mariána Polonského Marián Polonský sa narodil 23. augusta 1943 v obci Hubina, ktorá patrí do okresu Piešťany a Trnavského samosprávneho kraja. Jeho otec bol učiteľom a správcom viactriednej školy a mamka sa starala o rodinné prostredie a výchovu deti.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Andrej Peter - medailér

Andrej Peter - medailér Andrej Peter sa narodil 13. novembra 1912 obci Palanok pri Mukačeve. Jeho umelecké medailérskej vlohy sa začali formovať už na štátnej umelecko priemyselnej škole Jablonci nad Nisou, na ktorej predtým študoval a jeho profesor Otakar Španiel. Túto školu Úspešne absolvoval v roku 1933. Potom pokračoval štúdia na akadémii výtvarných umení v Prahe v rokoch 1934 až 37 odvedení O. Španiela.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Karol Róbert z Anjou (1308-1342) - florén, prvá uhorská zlatá minca

Karol Róbert z Anjou (1308-1342) - florén, prvá uhorská zlatá minca Uhorská vysoká šľachta si na synode v Pešti zvolila 27. 11. 1308 Karola Róberta z Anjou za uhorského kráľa. Karolovo panovanie bolo v dejinách stredovekého uhorského štátu významným medzníkom. Ako príslušník neapolskej dynastie si v domácom prostredí zvykol na politicky centralizovaný štát s dobrými financiami. V Uhorsku ho čakala neľahká úloha stabilizovať politické a hospodárske pomery rozvrátené dvadsaťročím bojov o moc.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Pohľad na medailérsku tvorbu sochára a pedagóga Rudolfa Pribiša

Pohľad na medailérsku tvorbu sochára a pedagóga Rudolfa Pribiša Týmto príspevkom chceme si uctiť život a dielo nášho uznávaného sochára, medailéra a pedagóga Rudolfa Pribiša pri príležitosti stopiateho výročia od jeho narodenia. V krátkosti sa zmienime o jeho živote a hľadaní cesty k umeniu, ktoré potom dominovalo v jeho žití. Počas štúdia na Akadémii výtvarných umení v Prahe ho výrazne ovplyvnil profesor Otakar Španiel, čo sa potom zvlášť odrazilo v jeho medailérskej tvorbe, z ktorej tu prezentujeme niektoré ukážky. Jeho medaily, z ktorých značná časť je venovaná niektorým naším vysokým školám, sú ozaj skvostom a plnia dôstojným spôsobom účel, ktorému mali slúžiť. Ako pedagóg odovzdával svoje umelecké a praktické poznatky súvisiace s reliéfnou tvorbou svojim študentom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolventi jeho ateliéru si ho poctili pri nedožitom stom výročí jeho narodenín výstavou v roku 2013 v Kremnici, čím mu vzdali vďaku a úctu k jeho tvorbe, ale aj k tomu, čo od neho získali pre svoju umelecké napredovanie a smerovanie v reliéfnej tvorbe.

Čítajte viac... Komentáre: 0

Ján Koniarek - zakladateľ moderného chápania sochárstva na Slovensku.

Ján Koniarek - zakladateľ moderného chápania sochárstva na Slovensku. Významnou osobnosťou slovenského sochárstva prvej polovici 20. storočia bol Ján Koniarek, ktorý je pokladaný za zakladateľa našej modernej sochárskej tvorby. Po štúdiách v Budapešti, Ríme a Mníchove pôsobil na výtvarnej škole v Belehrade, kde okrem pedagogickej práce aj tvoril. Za desaťročného balkánskeho pobytu vytvoril portréty štátnych predstaviteľov a monumentálne plastiky, z ktorých sa zachovalo iba torzo. Príčinou bola prvá svetová vojna. Po vojne sa vrátil na Slovensko a od roku 1924 jeho domovom bola Trnava. Tu jeho tvorba dosiahla vrchol.

Čítajte viac... Komentáre: 0

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako aj ďalšie informácie nájdete na stránke Zásady spracovania osobných údajov.